Podmínky ochrany osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je   IČ     se sídlem v      (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou

Kdo by to asi tak mohl být, když tady dělá všechno jeden člověk a to já.

Zuzana Rabasová

Ič 00940640

adresa: Horní Rokytá 69, Rokytá 29501

email: objednavky@kvetouci-poteseni.cz

telefon: +420601563616

Stejně tyto bláboly nikdo nečte a nikoho tato byrokratická buzerace nezajímá!

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4.  DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5.  PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy,
 • účetní firma na základě smlouvy,
 • zasilatelé zboží na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby.

 

6.   VAŠE PRÁVA

6.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby, které mají

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, záznamy o přístupech, evidence klíčů, antivirový program, šifrování, zálohy.

7.2 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

 8.1 Předávání osobních údajů
 
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto
zásadách.
 
K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří
budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou
mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o
Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně
vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a
za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude
nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito
zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů.
Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně
smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně
zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak
nebezpečí jejich zneužití.
 
8.2 Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů
 
Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní
poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí
jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby
zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě,
že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého
subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat
tomuto subdodavateli.
 
Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom
zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde
to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či
majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných
podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR,
soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.